Všeobecné podmínky registrace a užívání aplikace Start iD

Verze č. 1.0 platná od 17. 6. 2022

Provozovatelem výše uvedené aplikace a poskytovatelem služeb je JCMM, z. s. p. o., sídlo: Česká 166/11, 602 00 Brno, IČO: 75064707 (dále jen „poskytovatel“).

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky (dále též jen „VP“) upravují práva a povinnosti poskytovatele
a registrovaných uživatelů (dále jen uživatelů) služeb aplikace Start iD dostupných na stránkách https://www.startid.cz (dále jen aplikace JCMM). Registrace pro uživatele je dobrovolná a jejím dokončením souhlasí uživatel s VP. Uživatelem se pro účely těchto VP rozumí subjekt zadávající prostřednictvím zveřejnění v aplikaci JCMM své prezentace na svém profilu.

Přijetím všeobecných podmínek registrace uživatel výslovně prohlašuje, že:

 • a) plně odpovídá za pravdivost jím v aplikaci JCMM uvedených dat a informací,
 • b) ke všem nabízeným službám má uživatel z řad firem platná a účinná živnostenská oprávnění, koncese, akreditace, popř. jiná povolení.

II. Používání bezplatných služeb

Všechny služby, které jsou přístupné po registraci a následném přihlášení uživatele, jsou bezplatné. Aplikace JCMM slouží pro prezentaci uživatele za účelem sdílení, diskutování
a nalezení či naopak nabízení praxe, brigády nebo exkurze.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou uživatel služeb zadal při registraci, informace a novinky týkající se aplikace JCMM.
 2. Poskytovatel může pozastavit nebo zablokovat přístup uživateli služeb v případě porušení VP.
 3. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale měnit parametry a způsob využívání služeb v aplikaci JCMM.
 4. Poskytovatel může bez předchozího upozornění měnit tyto VP, které jsou pro uživatele závazné okamžikem jejich zveřejnění v aplikaci JCMM.
 5. Uživatel služeb nezískává k prvkům prohlédnutým prostřednictvím aplikace žádná práva. Žádný z těchto prvků nesmí být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, nahráván, upravován nebo veřejně provozován v žádné podobě nebo prostřednictvím žádných prostředků, a to ani pomocí zařízení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích nebo jiných, bez předcházejícího písemného souhlasu provozovatele.
 6. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.
 7. Poskytovatel je oprávněn (nikoliv povinen) opravovat gramatické chyby nebo nepřesnosti v zadaných údajích s cílem dodržet zásady jazykové kultury, gramatických a pravopisných pravidel českého jazyka a správnost vybraných položek aktivity. Tyto chyby je poskytovatel oprávněn opravit bez upozornění uživatele. Poskytovatel není zodpovědný za škody způsobené provedením takové opravy v zadaném textu nebo za škody, o kterých je tvrzeno, že byly tímto způsobeny.
 8. U uživatelů z řad firem je poskytovatel oprávněn šířit zadané údaje v tiskové nebo elektronické podobě. Jde o tyto údaje: název a sídlo uživatele, telefonický kontakt, e-mail, bližší informace o zadané aktivitě. Poskytovatel je oprávněn jako šiřitel reklamy rozšiřovat (prezentovat) tyto údaje bez dalšího upozornění uživatele. Uživatel tímto dává svůj souhlas k tomu, aby byly tyto údaje poskytovatelem šířeny jak v elektronické podobě, tak v tiskové podobě v partnerských médiích.
 9. Poskytovatel nemá vůči uživatelům nebo třetím osobám v souvislosti se službami poskytovanými v aplikaci JCMM kromě povinností uvedených v těchto VP žádné jiné další povinnosti.
 10. Poskytovatel neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti a bezchybné činnosti
  aplikace. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním a výpadkem služeb v aplikaci JCMM.
 11. Poskytovatel neodpovídá za správnost údajů uvedených jinými uživateli.
 12. Poskytovatel neodpovídá za obsah příspěvků a kvalitu aplikací JCMM zprostředkované služby, neodpovídá rovněž za případné porušování práv duševního vlastnictví či nekalé soutěžní jednání některého z uživatelů.
 13. Poskytovatel je oprávněn po 36 měsících neaktivity uživateli sám pozastavit/zrušit profil uživatele. Aktivitou se rozumí zejména přihlášení do systému nebo aktualizování údajů
  v profilu. Před zrušením profilu bude uživatel na tuto možnost upozorněn.

IV. Práva a povinnosti uživatele

 1. Registrace uživatele se provádí prostřednictvím registrace v aplikaci JCMM.
 2. Uživatel se zavazuje uvádět o sobě, dosaženém vzdělání, schopnostech, dovednostech
  a nabízených produktech pouze aktuální a pravdivé údaje a tyto údaje kontrolovat
  a aktualizovat. Jím vložené texty musí dodržovat zásady jazykové kultury, gramatických
  a pravopisných pravidel českého jazyka.
 3. Registrací dává uživatel na vědomí svůj bezvýhradný souhlas se zněním a s akceptací těchto všeobecných podmínek registrace, které je povinen po celou dobu trvání registrace v aplikaci JCMM dodržovat.
 4. Uživatel se zavazuje nepoškozovat dobré obchodní jméno poskytovatele a jím poskytovaných služeb.
 5. Uživatel se zavazuje dodržovat morální zásady, je zakázáno umísťovat nezákonné, výhružné, urážlivé, obscénní, pornografické nebo hanlivé materiály. Poskytovatel služeb si proto vyhrazuje právo na monitorování a cenzurování zadaných údajů.
 6. Uživatel musí zkontrolovat reklamní označení, zda reklamní označení, která zadá poskytovateli služeb jako šiřiteli jeho reklamy na zveřejnění, nejsou shodná nebo zaměnitelná s ochrannou známkou pro stejné nebo podobné služby, která je jako ochranná známka zapsaná do registru. Trestněprávní zodpovědnost za porušování práv
  k ochranné známce, jakož i zodpovědnost za škodu, která byla způsobena zásahem do práv ochranné známky, nese výlučně uživatel.
 7. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nemá možnost ověřit pravdivost, přesnost
  a úplnost všech informací zveřejněných jinými uživateli aplikace JCMM, provozovatel nenese za úplnost, přesnost a pravdivost informací jiných uživatelů aplikace JCMM žádnou odpovědnost.
 8. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za následky
  a škody, které uživatel utrpěl využíváním informací z aplikace JCMM.
 9. Uživatel nesmí použít jakákoli zařízení, software a programy, které by se mohly
  a pokoušely jakkoli narušit využitelnost a plnohodnotnou funkčnost aplikace, případně by se pokoušely proniknout k údajům, které jsou pro daného uživatele nepřístupné.
 10. Uživatel bere na vědomí, že neposkytne své heslo třetím osobám a ani ho jinak nezveřejní. Provozovatel nezodpovídá za škodu nebo ušlý zisk, které vzniknou porušením povinnosti uživatele uchovat své vlastní heslo v tajnosti.

V. Závěrečné ustanovení

 1. Na vztahy neupravené těmito VP se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v aktuálně účinném znění).
 2. Tyto VP verze č. 1.0 jsou platné od 17. 6. 2022.